איגוד המוסכים בישראל

הרפורמה בענף הרכב

רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים: החוק הנוכחי נוגע בשולי כשלי התחרות בענף ואינומספק מענה הולם לציפיות שר התחבורה ולציפיות רוכשי הרכב והשירותים בענף.

ביום ראשון האחרוןאישרה הממשלה במסגרת חוק ההסדרים את הרפורמה בענף הרכב. רפורמה זאת מיועדת לשפר אתהתחרות בענף והיא כוללת את חוק הרישוי אשר אמור להחליף את צו הפיקוח ובו יוגדרוכלל מקצועות ענף הרכב שיוגבלו בחקיקה ראשית (התאמה לחוק יסוד – חופש העיסוק) וכןיכללו השינויים המינוריים שנשארו מהמלצות ועדת זליכה להגברת התחרותיות בענף הרכב.

באיגוד המוסכים קיבלואת הרפורמה בתחושות מעורבות

לטענת גורמים באיגוד, מצדאחד, החוק עצמו משלב שינויים חשובים מאד לענף בכל הקשור להסדרת מקצועות, לייבואהרכב והחלקים, לייבוא חלקי החילוף והפצתם ונראה כי שינויים אלה יפתחו פתח נרחבלהזדמנויות עסקיות רבות לעוסקים בתחום ולאחרים, ישפרו במעט את התחרות ויועילולעוסקים ולצרכן בעתיד.

עוד, טוענים באיגוד כיגם אם חקיקה ראשית להגבלת מקצוע היא דבר ראוי ונכון וגם אם אכן הגיעה העת להסדיראת מקצועות הרכב בצורה זאת, לא נהוג לבצע הליך חקיקה כה מורכב וכה דרמתי תחת מחטפיחוק ההסדרים  שהינו מין חוק- סל החוטף מכל הבא ליד.כבר נוכחנו בעבר, אומרים באיגוד המוסכים, כי ממעטפת חוק  זה יצאו בעבר כל מיני"עסקות חבילה" שהביאו את עם ישראל למצבו החברתי והכלכלי העגום הנוכחיוראוי להסדרת עיסוקים זו, לעבור בתהליך חקיקה רגיל.

רונן לוי, יו"ראיגוד המוסכים אומר כי: "החוק הנוכחי נוגע בחוליי הענף רק בדבריההסבר ואינו חד וחלק לגבי הפתרונות הנדרשים לטיפול בכשלי התחרות העיקריים בענףהרכב" 

לוי מסביר כי: "חבלשבחוק אין כמה תוספות שהן אקוטיות לפתיחת התחרות בענף  ומוטב היה שיהוו כבר עתהחלק מהחוק המורכב. למשל – יש התעלמות מההמלצות החשובות של וועדת זליכה בתחום הגבלתיבואני הרכב, חברות הליסינג וחברות הביטוח בכל הקשור לבעלות צולבת וכן התעלמות מהמלצתהוועדה האוסרת על אחזקת יבואן ביותר ממוסך אחד ואולם תצוגה אחד בכדי שלא תימשךשליטת יבואני הרכב – על ההפצה, על מיהות המפיצים על המחירים והתיקון במוסכים ועוד".

בהתייחסו לכשלי ענף ביטוח הרכב אומר לוי כי: "בנוסף לשאר הנושאים שנקברו, בולטת במיוחד ההתעלמותהכללית מכשלי ענף הביטוח ובעיקר מהכשל של מוסכי ההסדר שבהן חברות הביטוח שולטות (הן לא צריכות הסדרה ורישוי מקצועי בתחום הרכב..) על המהות המקצועית של תיקון הרכבלאחר תאונה ועל מיהות המתקן. כמו כן מתעלם החוק מהכשל של שמאי רשימות חברת הביטוח ,כלי נוסף ומשמעותי של חברות הביטוח המאפשר להן לשלוט על אופן תיקון הרכב ותעריפיהתיקון. הפן הכלכלי עדיין משחק תפקיד הרבה יותר חשוב מהצד הבטיחותי, ומשרד התחבורהנכנע ללחצי המבטחות (שיוצגו באופן יוצא מן הכלל על ידי נציגי המפקח על הביטוח)והאוצר. כך למשל התפתחה תופעת ה"אובדן להלכה" המחזירה עשרות אלפי רכביםלאחר תאונה בכל שנה לכביש בשעה שהם מהווים סיכון בטיחותי. תופעה זו, כידוע, מניעהאת תופעת גניבות הרכב בישראל וברוב המקרים נמכרים כלי הרכב המשוקמים הללו לאזרחיםתמימים כרכבים "נקיים" מתאונות. כלל הכשלים הללו נמלטו מזרועותה"רפורמה".

"בצורה כזאת", מסכם לוי, "מימוש חזונו של שר התחבורה להוזיל את מחירי הרכב ואת מחירי מוצרי התעבורה ייפגע ולא יושג והשליטה על תוצרי השוק ותעריפיהם תישאר בידישליטי השוק הנוכחיים ולא תעבור לידי הרגולטור כמתבקש. השר באמצעות חוק זה לאיצליח, להערכת חברי האיגוד, לקבל שליטה והאזרח הקטן ימשיך לשלם יותר ולקבל פחות".

בכדי לקבל שליטהולייצר רפורמה רדיקלית על הממשלה לאמץ את שיטת כחלון אשר כפה על חברות הסלולאר הגדולות לספק שירותים ולשתף פעולה עם החברות החדשות שנכנסו לשוק כמתחרות ושיצר במקביל מנגנון יישום ופיקוח אפקטיבי בכדי להשיג את היעד המבוקש. השיטה בה פעל משרדהתקשורת, שינתה באופן מיידי את שוק התקשורת הסלולארית בישראל וכל תסריטי האימיםשהופקו על ידי מי שהתנגד לתחרות לא התממשו – נהפוך הוא. 

גם טייקוני הרכב והביטוחכותבים ומפרסמים בימים אלה את תסריטי האימה להם נהיה צפויים אם "חלילה"תהיה כאן תחרות אמיתית וגם אלה לא יתממשו אם השר התחבורה יבצע רפורמה אמיתית ואמיצהבשוק זה – נהפוך הוא.

לעניין כשלי התחרותוהריכוזיות בישראל, יש לציין כי בעקבות קבלת ההצעה של הממשלה להחזיר את חוקהריכוזיות, הוחלט בלשכת העצמאיים (להב) להשיב לפעילות את וועדת הריכוזיות בראשותושל רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים בישראל. וועדה זאת ייצגה את כלל העסקיםהקטנים בוועדת ראש הממשלה לבחינת התחרות במשק וכן מול וועדת טרכטנברג, ובלהבמעוניינים להפעילה מחדש בכדי להמשיך ולהשפיע על הממשלה לבצע את הצעדים האופרטיבייםהנכונים אשר יצמצמו את שליטת המיעוט בענפים השונים במשק אשר מיוצגים בלהב.

כניסה לחברים