שם בעל הרכב______________ מס' הרכב____________________

מד אוץ____________ חשבון מס'___________ תאריך__________


כתב אחריות


לתקופה של 90 יום או 6000 ק"מ

לתקון שבוצע במכונית מס' _________________ מד אוץ מראה____________ ק"מ

אחריות המוסך ניתנת לתקון__________________________________________

לפי חשבון מס' ______________________ תאריך מסירת הרכב ללקוח__________


תנאי אחריות


1. המוסך אחראי לטיב התיקון שנעשה על-פי מיטב המיומנות המקצועית. בין אם בוצע על ידו או ע"י גורמים אחרים בהזמנתו.

2. בכל מקרה שתתגלה תקלה במכלל שתוקן ע"י המוסך ואשר בקשר אליו ניתן כתב אחריות זה, יהיה המוסך חייב לתקן תיקון חוזר ללא תשלום נוסף.

3. בכל מקרה שהתקלה תגרם עקב פגם בחלפים שסופקו ע"י המוסך כאשר פגם זה הוכח, יהיה המוסך אחראי כלפי הלקוח באותו שעור שספק, יצרן או יבואן החלק יפצה המוסך.

4. תנאי מוקדם לתוקף כתב אחריות זה הוא שהלקוח יודיע בהקדם האפשרי למוסך על כל תקלה מיד עם התגלותה, יפעל על-פי הוראות המוסך ויימנע מלהשתמש ברכב עד הבאתו למוסך, אלא לפי הוראות המוסך ויאפשר למוסך לתקן את התקלה אלא אם יאשר המוסך תיקונו במוסך אחר.

5. כל תיקון במסגרת כתב אחריות זה, ייעשה רק ע"י המוסך החתום על כתב אחריות זה והמוסך לא ישא בכל אחריות במידה שהרכב, נשוא כתב אחריות זה יטופל או יתוקן ע"י מוסך אחר.

6. תנאי מוקדם לתוקף כתב אחריות זה הוא כי השימוש ותחזוקה ברכב יהיה נאות, ללא רשלנות ובהתאם להוראות היצרן ובתנאי שהרכב לא ישתתף במרוץ מכוניות או תחרויות מכוניות, או לאחר גניבה ו/או תאונה ובתנאי שלא ייעשה שמוש ברכב בתקופת האחריות לצורך למוד נהיגה, שלא במסגרת בי"ס מוכר לנהיגה.

7. סדקים בקוב המנוע, או בראש המנוע וכן תקלות בגין קורוזיה, אינם נכללים באחריות המוסך אלא אם הוכח כי תקלות אלו ארעו באשמת המוסך.

8. המוסך לא יהיה אחראי להוצאות גרירה, אבוד זמן, נזקים עקיפים, תוצאתיים או נגררים כלשהם והמוסך יהיה חייב בהן רק כאמור וכפוף לסעיף 11 לכתב זה.

9. האחריות על כתב אחריות זה, תהיה בת תוקף אך ורק לגבי תקלה שנתגלתה לא יאוחר מתשעים יום מיום מסירת הרכב או המחלל, הכל לפי המקרה, ללקוח ולא אחרי שהרכב או המכלל פעל יותר מחמשת אלפים קילומטרים, מעת מסירתו ללקוח.

10. האחריות על כתב אחריות זה אינה כוללת אחריות כלשהי לנורות חשמל, שמשות, או חלקי זכוכית.

11. כל חלוקי הדעות בקשר לכתב אחריות זה והתקון המכוסה על ידו יימסרו ע"י הצדדים לבוררות הוועדה הטכנית של אגוד המוסכים בישראל, וכל החלטותיה של הוועדה האמורה תהוונה פסק בורר בין הצדדים. אין באמור הסעיף זה כדי לשלול זכותם של מי מהצדדים מלפנות לערכאות.

12. הלקוח מתבקש להציג תעודה זו בכל מקרה של תביעה על פיה.

13. כתב אחריות זה אינו ניתן להעברה.

אגוד המוסכים בישראל מאשר בזה כי המוסך נתן הסכמתו מראש כי כל חלוקי הדעות בקשר לכתב אחריות זה יתבררו בפני הוועדה הטכנית של אגוד המוסכים בישראל כוועדת בוררות.

____________________ ___________________
המוסך               הלקוח