חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח – 1957

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם),

התשמ"ג -1983*

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6, 15, 42 ו- 43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מצווה לאמור:

 

פרק ראשון: הוראות כלליות

 

הגדרות             1.   בצו זה –

"הרשות"** - מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא אצל לו את סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן;

"הרשות המוסמכת" – הרשות המוסמכת במשרד התחבורה, כמשמעותה בפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979;

"הוראות נוהל" – הוראות נוהל לייצור וליבוא של מוצרי תעבורה שמוציאה הרשות, המופקדות לעיון באגף הרכב ושירותי תחזוקה, במשרד התחבורה בתל-אביב;

 

ק"ת תשמ"ז                   "יצרן"- אדם העוסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בייצור מוצרי

עמ' 355                תעבורה, או הרכבתם מחלקים או ממכללים, בין מייצור מקומי ובין מיובאים;

 

ק"ת תשמ"ז                 "ייצור" – ייצור מוצרי תעבורה, הרכבתם, שינויים מבחינת הטיב,

עמ' 355                     האיכות, הצורה, או מכל בחינה אחרת, ולרבות אריזתם או מזיגתם; שיפוץ מוצרי תעבורה.

 

ק"ת תשמ"ד                 "מוצר תעבורה" – מכלל, מכשיר, חלק חילוף, לרבות חומר נוזלי

עמ' 1689                   או מוצק המשמש או היכול לשמש לתיקונו או להחזקתו של רכב,

                        וכן אבזר המשמש או היכול לשמש להבטחת פעילותו התקינה של הרכב, או לבטיחותו או לנוחיותו של המשתמש בו, לרבות כל מוצר המתחייב על פי דין להיות חלק מציוד הרכב;

 

ק"ת תשמ"ז                 "מוצר תעבורה מקורי" – מוצר תעבורה שהתקיימו בו אחד מאלה:

עמ' 355                     (1)            הוא ארוז באריזה של יצרן הרכב הנושאת את שם היצרן  

                             וסימנו המסחרי;

(2)           יצרן הרכב סימן אותו או את אריזתו במספר ואותו מספר

מופיע בקטלוג של יצרן הרכב;

(3)           ניתן לזיהוי בקטלוג של יצרן הרכב.

"מוצר תעבורה חליפי" – מוצר תעבורה לא מקורי.

"מוצר תעבורה משופץ" – מוצר תעבורה משומש שעובד, נבדק והוכשר לשימוש רכב.

 

 

340 *********************************

 

פרק שלישי: ייצור

 

תכנית ייצור                11.       בעל רשיון ייצור חייב להגיש לרשות, לפי דרישתה, תכנית ייצור 

לגבי כל מוצר כפי שדרשה.

 

הפסקת ייצור               12.       (א)       דרשה הרשות להגיש תכנית ייצור ובעל רשיון לא הגישה  

או הגיש תכנית שאינה על פי דרישת הרשות, רשאית היא להורות על הפסקת הייצור.

(ב)              הורתה הרשות על הפסקת הייצור, יפסיק היצרן את ההיצור במועד ובתנאים שהורתה.

 

פרק רביעי: הסחר במוצרי תעבורה

 

סחר במוצרי                        13.       לא ימכור אדם, לא ייבא, לא יוציא מבית המכס, לא יציג למכירה ולא

תעבורה                                    ירשה לאחר למכור או להציג למכירה מוצר תעבורה אלא אם נתקיים בו

ק"ת תשמ"ז                                     אחד מאלה:

עמ' 355                               (1)        הוא מיוצר לפי הוראות צו זה, בתנאי איכות, בתקן, מפרט או הוראות  

                                            נוהל שקבע הרשות או שנקבעו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

ק"ת תשמ"ד                                     (2)       הוא מיובא על פי הוראות פקודת היבוא והיצוא ]נוסח

עמ' 1689                                                חדש[, התשל"ט –1979, ובאישור הרשות המוסמכת

ועומד בתנאי האיכות כפי שקבעה הרשות בהוראות נוהל.

ק"ת תשנ"ב                               (3)       אם הוא מוצר תעבורה חליפי – הוא מתאם במבנהו

עמ' 459                                                  ובמידותיו למוצר תעבורה מקורי זהה.

 

אחריות                      13א.     לא ימכור עוסק ולא ירשה לאחר למכור מוצר תעבורה אלא אם

למוצרי תעבורה                           כן נתן לקונה בעת המכירה אחריות לפעילותו התקינה של

ק"ת תשנ"ב                               המוצר, לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים או לנסיעה של

עמ' 459                                   6000 ק"מ, לפי המוקדם.

 

סימון מוצר                  14.       (א)       לא ימכור אדם, לא יציג למכירה ולא ירשה לאחר למכור

תעבורה                                                    או להציג למכירה מוצר תעבורה, אלא אם שם היצרן,

מענו וסמלו המסחרי טבועים, חרוטים, יצוקים או מודפסים על המוצר או על אריזתו באותיות ברורות הניתנות לקריאה בנקל; היה המוצר מחודש או משופץ, יסומנו המוצר או אריזתו במלים "מחודש" או "משופץ", לפי הענין, בשפה העברית, אם לא הורתה הרשות אחרת.

(ב)              הרשות רשאית לתת פטור מחובת סימון כאמור בסעיף

קטן (א) בתנאים שתורה.

 

פרק חמישי: מחירי מוצרי תעבורה

 

הגדרות                        15.     בפרק זה –

ק"ת תשמ"ד                                       "השער היציג" – השער היציג שפרסם בנק ישראל התקף בעת

עמ' 1689                                  הוצאת החשבונית.

                                   "מחיר פו"ב" – המחיר הסיטוני במטבע חוץ, ששולם לספק מוצרי

            תעבורה בחוץ לארץ, כמצויין בחשבונית הספק שאישרה הרשות   

            המוסמכת והכולל הוצאות האריזה, הביטוח וההובלה עד לסיפון האוניה

            או המטוס בנמל המוצא, או המחיר המטבע חוץ, שנקבע למוצר תעבורה

            במחירון היצרן בחוץ לארץ, לאחר הפחתה של כל הנחה שניתנה ליבואן

            בעת הרכישה ושהוכח לרשות המוסמכת.

 

343 *********************************

 

*  זהו נוסח חלקי ומקוצר של הצו, הבא להדגיש רק את החלקים הרלוונטיים לתחום האחריות של ספק מוצר/שרות לרכב