חופש התחרות בענף הרכב

תקציר: כל בעל רכב רשאי להחליט היכן ברצונו לקבל שירות לרכבו, גם כאשר הרכב עדיין
במסגרת האחריות של היבואן. משמעות הדבר הינה כי אין חובה לטפל ברכב רק במוסכי
השירות של היבואן, גם כאשר הרכב בתקופת האחריות, וזאת בטיפולים שוטפים ותיקונים
שאינם קשורים לאחריות.

למען הסר ספק, היבואן אינו רשאי לשלול את האחריות הכוללת לרכב אם בעליו בחר לבצע
את הטיפולים התקופתיים במוסך מורשה - שאינו מוסך שירות מטעם היבואן.

הצו:


1988 -ח"משתה ,םייקסעה םילבגהה קוחל 'ב50 ףיעס יפל וצ

תורדגה :'א קרפ

:הז וצב

;דיגאת תוברל     - "םדא"

,בכרל תוירחא תקנעומ ויפ לע בכר לעב ןיבל בכר ןאובי ןיב םכסה     - "בכרל תוירחא"
;םמעטמ ימ וא ,בכרה ןרצי אוה םא ןיבו בכרה ןאובי אוה תוירחאה קינעמ םא ןיב

;םייקסע םילבגהל ןידה תיב     - "ןידה תיב"

;ןיינעה יפל ,וב קיזחמה וא בכר לעב     - "בכר לעב"

:הלאמ דחא לכב תוברל     - "ןיפיקעב וא ןירשימב"

;ןמאנ וא חולש תועצמאב    (1)

;םכסה יפל הלועפ ףותישב רחא םע דחי    (2)

;םכסה יפל תונקומה תויוכז תועצמאב    (3)

;םימושיר תרבח וא תונמאנ תרבח ,בורק ידיב השיכר וא הקזחה תועצמאב    (4)

ימכ םדא םיאור ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ ;ןיפיקעב וא ןירשימב    - "הקזחה"
דיגאת לכ תוקזחה לכב ןכו ,ותטילשב דיגאתה תוקזחה לכב ןירשימבו ומצעב קיזחמש
;האלה ןכו ,ותטילשבש דיגאת תטילשבש

;םייקסע םילבגה לע הנוממה     - "הנוממה"

םא ןיב ,תוגהנתהב וא הפ לעב ןיבו בתכב ןיב ,אללכמ ןיבו שרופמב ןיב     - "רדסה"
;ואל םא ןיבו ןיד יפ לע בייחמ אוה

;רדסה תוברל     - "םכסה"

ןיב םיסחיה תכרעמ תא רידסמה ,ךסומ ןיבל בכר ןאובי ןיב םכסה     - "האשרה םכסה"
תוירחאה תרגסמב בכרה ןאובי םעטמ בכרל תורש בכר לעבל קינעהל ךסומל רשפאמה ,םידדצה
;בכרל

תילאנויצקנופו תיתדימ ,תינבמ ,תינאכמ-ורטקלא ,תינאכמ ,תילמשח המאתה     - "המאתה"
;ןקתומ תויהל דיתע אוה וב בכרה םגדלו בכרה גוסל הרובעת רצומ לש

:הלאמ תחא לכ     - "דיגאתב תוכז"

;התריכמ לע תורוהל תוכז וא הב הקזחה ,הינמב תולעב    (1)

תיללכ הפיסאל ליבקמ ףוגב וא הרבח לש תיללכ הפיסאב הינמ חוכמ עיבצהל תוכז    (2)
;הינמה חוכמ עיבצהל דציכ תורוהל תוכז וא ,רחא דיגאת לש

םידיקפת ילעב - הרבח וניאש דיגאתבו ,יללכ להנמ וא רוטקריד תונמל תוכז    (3)
תוכזה לעבכ דיגאתב יללכ להנמ וא רוטקריד הנימש ימ תא וארי הז ןיינעל ;םימוד
;ותונמל

;דיגאתה יחוורב ףתתשהל תוכז    (4)

;וקוריפ תעב ויתובוח קוליס רחאל דיגאתה יסכנ תרתיב קולחל תוכז    (5)

;הנוש הראות םא ףא ,(5) דע (1) תואקספב רומאכ תוכז ןכותכ הנכותש תוכז לכ    (6)

;1988-ח"משתה ,םייקסעה םילבגהה קוח     - "םייקסעה םילבגהה קוח"

ימ ידי לע טלשנה דיגאת לכ וא 'א חפסנב םיטרופמה הלאמ דחא לכ     - "בכר ןאובי"
;םמעטמ ימ וא םהמ

;בכר ןאובי תועצמאב ץראל אבוימה בכר ןרצי      - "בכר ןרצי"

.בכר לעבל רסמנו בתכב השענש בכרל תוירחאל עגונה םכסה     - "בכרל תוירחא בתכ"

ילכל םילעפמו םיכסומ לע חוקיפ רבדב וצל 1 ףיעסב ותרדגהכ ,"לעפמ"     - "ךסומ"
;רומאה וצב העובקה יושירה תבוחב דמע רשא ,בכר

;האשרה םכסהב בכר ןאובי םע רושקה ךסומ     - "תורש ךסומ"

םיכרצמ לע חוקיפה וצל 1 ףיעסב ותרדגהכ ,"הרובעת רצומ"    - "הרובעת רצומ"
םאתהב רחסנו רצוי רשא ,1983-ג"משתה ,(םהב רחסהו הרובעת ירצומ רוציי) םיתורישו
אוהש דבלבו ,בכרב ןקתומה ללכמ וא רזיבא לכ ןכו ,רומאה וצב העובקה יושירה תבוחל
;עמשו ןוגימ ירזיבא ןכו ,שדח רצומ

וא דחא וב ומייקתהש הרובעת רצומ    - "המאתהו תוכיא תשירדב דמועה הרובעת רצומ"
:הלאמ רתוי

;ירוקמ הרובעת רצומ אוה    (1)

םאותה ,בכרל ףסות וא בכרל לזונ וא הכיס רצומ וא ןמש גוסמ הרובעת רצומ אוה    (2)
;תימיכו תילקזיפ הניחבמ רומאכ רצומ תונוכת ןניינעש בכר ןרצי עבקש תושירדה תא

יוצמ אוה ןיא יכ ויבגל בכר ןאובי חיכוה םא תלוז ,OEM הרובעת רצומ אוה    (3)
;ירוקמ הרובעת רצומל הליבקמ המאתהו תוכיא תגרדב

ויבגל בכר ןאובי חיכוה םא תלוז ,בכרה תפטעממ קלח הווהמה הרובעת רצומ אוה    (4)
  ;ירוקמ הרובעת רצומל הליבקמ המאתהו תוכיא תגרדב יוצמ אוה ןיא יכ

חיכוה םא תלוז ,ףקותב םייוצמה רז ןקת וא ילארשי ןקת םאותה הרובעת רצומ אוה    (5)
;ירוקמ הרובעת רצומל הליבקמ המאתהו תוכיא תגרדב יוצמ אוה ןיא יכ ויבגל בכר ןאובי

רצומל הליבקמ המאתהו תוכיא תגרדב יוצמ אוהש דבלבו רחא הרובעת רצומ אוה    (6)
;ירוקמ הרובעת

;ירוקמ הרובעת רצומ וניאש הרובעת רצומ     - "יפילח הרובעת רצומ"

ףיעסב ותרדגהכ ,"ירוקמ הרובעת רצומ" הווהמה הרובעת רצומ    - "ירוקמ הרובעת רצומ"
,1983-ג"משת ,(םהב רחסהו הרובעת ירצומ רוציי) םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצל 1
;רומאה וצב העובקה יושירה תבוחל םאתהב רחסנו רצוי רשא

הרובעת ירצומ רציימה ןרצי ידי לע רצוי רשא הרובעת רצומ     - "OEM הרובעת רצומ"
;ומעטמ וא בכר ןרצי תאשרהב וא ,בכר ןרצי רובע םגד ותואלו גוס ותואמ

;1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ ,החפשמ ןב     - "בורק"

;הרובעתה תדוקפל 1 ףיעסב ותרדגהכ ,"יעונמ בכר"     - "בכר"

עורגל ילב ;דיגאת לש ותוליעפ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ןווכל תלוכיה     - "הטילש"
- םדא לע הקזח ,ליעל רומאה תויללכמ

חוכמ עיבצהל תוכזהמ תיצחממ רתויב קיזחמ אוה םא דיגאתב הטילש לעב אוהש    (1)
דיגאת לש תיללכ הפיסאל ליבקמ ףוגב וא הרבח לש תיללכ הפיסאב ןהלש גוס וא תוינמה
םידיקפת ילעב תונמל תוכזהמ - הרבח וניאש דיגאתבו םירוטקריד תונמל תוכזהמ וא ,רחא
;םימוד

;דיגאת ותואב יללכ להנמ תונמל תוכזב קיזחמ אוה םא דיגאתב הטילש לעב אוהש    (2)

,דיגאתב תוכזמ םיזוחא םישולשמ רתויב קיזחמ אוה םא דיגאתב הטילש לעב אוהש    (3)
;רומאכ תוכזמ תיצחממ רתוי קיזחמ רחא םדא ןיא םא

תונמאנ ןרקב הדיחיב הקזחה טעמל ,היסכנב הטילש קיזחמ אוה יכ תונמאנב הנהנה    (4)
;1994-ד"נשתה ,תונמאנב תופתושמ תועקשה קוח הילע לחש

תיתוהמ תיקסע הטלחה תלבק עונמל תלוכיב קיזחמ אוה םא דיגאתב הטילש לעב אוהש    (5)
יאקנב דיגאת ןתנש האוולה יאנת רידסמה םכסהב תלוכי התוא רוקמ םא תלוז ,דיגאתה לש
הניינעש הטלחה טעמל - "תיתוהמ תיקסע הטלחה" ,הז ןיינעל ;םיליגרה ויקסע ךלהמב
יתוהמ יוניש וא ,דיגאתה יקסע בור לש לוסיח וא הריכמ ,דיגאתב הטילש יעצמא תקפנה
;דיגאתה יקסעב

הרובעת רצומ תנקתה ןכו ,בכרל םינתינה םינוקיתו הקזחא יתורש     - "בכרל תורש"
;בכרב

ןופצ תוצראב וא הפוריא ברעמ תוצראב םירכומה המוד הארוה וא ןקת     - "רז ןקת"
תונקתל הינשה תפסותה לש 'א קלחב טרופמכ ,ם"ואה לש דסומ ידי לע וא ןפיב וא הקירמא
;תורומאה תונקתב םתרדגהכ "A.A.M.V.A תדועת"ו  "I.S.O ןקת" טעמל ,הרובעתה

,םינקתה קוחב םתרדגהכ ,"ימשר ןקת" וא "ינמז ןקת" וא "ןקת"     - "ילארשי ןקת"
.1953 - ג"ישת

םהב שומישב וא הרובעת ירצומ תשיכרב תורש ךסומ תלבגה רוסיא :'ב קרפ

ךסומ ,הפיקע וא הרישי ,תרחא ךרד לכב וא האשרה םכסהב ,בכר ןאובי ליבגי אל    .1
:הלא תלוז ,וב שומישל וא הרובעת רצומ תשיכרל עגונה לכב ,תורש

רצומב שומיש תושעל וא שוכרל האשרה םכסהב תורש ךסומ בייחל בכר ןאובי יאשר    .א
;המאתהו תוכיא תשירדב דמועה הרובעת

גוסמ הרובעת רצומב שומיש תושעל האשרה םכסהב תורש ךסומ בייחל בכר ןאובי יאשר    .ב
ימ םייקתהב ותשיכר רוקמו ותרצות ,ותמאתה ,ותוכיא ,וגוס תא עובקל הז ללכבו םיוסמ
:םיאבה םירקמהמ

בכרה ןאוביש יאנתב ,בכרל תוירחאה תרגסמב בכרל תורש קינעמ תורשה ךסומש תעב    .1
וא ,רומאכ תורש ןיגב םולשתהמ רתוי וא %90-ב םיאשונ םמעטמ ימ וא בכרה ןרצי וא
םילולכמל עגונה בכרל תורשב רבודמש לככ רומאכ תורש ןיגב םולשתהמ רתוי וא תיצחמב
'ב חפסנב םיטרופמה

לע חוקיפה וצל א13 ףיעסב עובקכ הרובעת רצומל תוירחא קינעמ בכר ןאוביש תעב    .2
בכרה ןאוביש יאנתב ,1983-ג"משתה ,(םהב רחסהו הרובעת ירצומ רוציי) םיתורישו םיכרצמ
.רומאכ הרובעת רצומ ןיגב םולשתה אולמב אשונ ומעטמ ימ וא

בכר ילעב בכר ןאובי ןימזהש הנמזה תרגסמב בכרל תורש קינעמ תורשה ךסומש תעב    .3
ןאוביש יאנתב ,(Recall)    םנוקית םשל ולש תורשה יכסומל םימגפ ולגתנ ובש םגדמ
.רומאכ תורש ןיגב םולשתה אולמב אשונ ומעטמ ימ וא בכרה

ןמש גוסמ הרובעת רצומב שומיש תושעל האשרה םכסהב תורש ךסומ בכר ןאובי בייח    .ג
.רבוצב יוצמה ןמשב שומיש השעי יכ תורשה ךסומ תא בייחי אל ,ליעל .ב.1 ףיעסב רומאכ

:תורש ךסומ בייחל בכר ןאובי לש ותוכזמ ערגי אל ליעל 1 ףיעסב רומאה    .2

ןרצי וא בכר ןאובי ידי לע ועבקייש םיטרדנטסב דומעלו םומינימ תושירד םייקל    .א
ךסומב ואצמיש הדובע ילכו יטסונגאיד ,ינכט דויצ :םיאבה םיאשונל עגונה לכב בכר
לע הרימש ;תורשה ךסומ ידבוע לש התואנ תויעוצקמ תמר ;תינכט הכרדהו תורפס ;תורשה
הרובעת רצומל תופסות תפסוה וא הרובעת רצומב םייוניש עוציב לע רוסיא ;תוחיטב יללכ
ירצומ לש יאלמ תומרל רשאב תוילמינימ תושירד ;בכר ןרצי תוארוהל דוגינב םידמועה
ףיסוהל ,בכר ןאובי תשקב יפל ,יאשר הנוממה .המאתהו תוכיא תשירדב םידמועה הרובעת
;וז המישרל םיפסונ םיאשונ

;הלפמ וניאש ןפואב בכר ןאובי ליחי םירומאה םיטרדנטסהו תושירדה תא

הרובעת רצומל ירוקמ הרובעת רצומ ןיב רוחבל ותלוכי רבדב בכר לעבל עידוהל    .ב
.יפילח הרובעת רצומב שומיש השענ יכ תינובשחב ןויצ תוברל ,יפילח

,בכרה ןאובי תוירחאב ונניא בכר לעבל עצוהש הרובעת רצומ יכ רומאכ העדוהב ןיוצ
לע חוקיפה וצל א13 ףיעס יכ בכרה לעבל ריהבהל תורשה ךסומ תא בכרה ןאובי בייחי
קפסה תא בייחמ ,1983-ג"משתה ,(םהב רחסהו הרובעת ירצומ רוציי) םיתורישו םיכרצמ
תנקתהב ןיא יכו ,רצומה לש הניקתה ותוליעפל תוירחא קינעהל הרובעתה רצומ שכרנ ונממ
.בכרל תוירחאה תא לולשל ידכ ,המצעלשכ ,בכרה ןאובי תוירחאב וניאש הרובעת רצומ
םושמ הב אהי אלש ןפואב השעת רומאכ הרהבה יכ תורשה ךסומ תא בייחי בכרה ןאובי
.ןיפיקעב וא ןירשימב ,בכרה לעב תייעטה

בכרל תוירחאה :'ג קרפ

וזל וא ןידב תשרדנה וזל רבעמ תפסונ הפוקתל בכרל תוירחא בכר ןאובי עיצה    .3
ןיבמ הכוראה הפוקתה יפל ,תירוזא וא תימלוע ללכ תוינידמכ בכר ןרצי ידי לע תנתינה
שוכרל ונוצרב םא עובקל תוכז בכר לעבל ןתנית ,("תפסונ תוירחא" :ןלהל) םייתשה
.בכרה תשיכר ריחממ דרפנב גצוי תפסונה תוירחאה ריחמ .רומאכ תפסונ תוירחא

,בכרה תשיכר רחאל הנתינ רשא בכרל תוירחא לע לוחי אל ליעל 3 ףיעסב רומאה    .4
.היאנת יפ לע בכרל תוירחאה קינעמ לש ותובייחתהל רבעמ

יכ בכר לעבל בכרה ןאובי עידוי ,תפסונ תוירחא תשיכרל תורשפא בכר ןאובי קינעה    .5
,םי/הנוש םי/ריחמבו תו/הנוש תו/הפוקתל תפסונ תוירחא ובכר רובע שוכרל יאשר אוה
תא בכר ןאובי ןייצי בכר יריחמ ומסרפב ;תעצומה תוירחאה לש הביט תא בכר לעבל טרפיו
.םסרפש ריחמ לכ יבגל הלחה בכרל תוירחאה תפוקת ךרוא

םעמשמ רשא ,בכרל תוירחא לש התלוחתל וא הפקותל םיאנת בכר ןאובי עבקי אל    .6
רצומב שומיש תושעל וא תורש ךסוממ בכרל תורש לבקל בכר לעב בויח ףיקעה וא רישיה
רצומב שומישב הקלח וא בכרל תוירחאה ףקות תא בכר ןאובי הנתי אל ;םיוסמ הרובעת
בכרב תונקתה עוציבב וא ,םיוסמ  קסוע וא ךסוממ בכרל תורש תלבקב וא ירוקמ הרובעת
:הלא תלוז ,םיוסמ קסוע וא ךסומ לצא

תרגסמב קנעומה ,בכרל תורש יכ בכרל תוירחא בתכב עובקל בכר ןאובי יאשר    .א
םמעטמ ימ וא בכרה ןרצי וא בכרה ןאוביש דבלבו ,תורש ךסומב קר ןתניי ,בכרל תוירחאה
ןיגב םולשתהמ רתוי וא תיצחמב וא ,רומאכ תורש ןיגב םולשתהמ רתוי וא %90-ב םיאשונ
;'ב חפסנב םיטרופמה םילולכמל עגונה בכרל תורשב רבודמש לככ רומאכ תורש

בכר לש הקיטסונגאיד תוקידב עוציב יכ בכרל תוירחא בתכב עובקל בכר ןאובי יאשר    .ב
וניא בכרה לעבשו ,בכרה ןרצי תוארוהמ תובייחתמ הלא תוקידבש יאנתב - תורש ךסומב
םידעומהש דבלבו ,בכרל תוירחאה לש הפקותל יאנת הווהי - ןרובע םולשת לכב אשונ
וא תימלוע-ללכ תוינידמכ בכרה ןרצי ידי לע ועבקנ תויטסונגאידה תוקידבה עוציבל
תוקידב עוציבל םירושקה םיאנת ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,בכר ןאובי עבקי אל ;תירוזא
;בכרב והשלכ לופיט עוציב ןיבל רומאכ תוקידב עוציב ןיב הרישק םעמשמש ,תויטסונגאיד

םגפ לע לוחת אל בכרל תוירחאה יכ בכרל תוירחא בתכב עובקל בכר ןאובי יאשר    .ג
:הלאמ רתוי וא דחא בקע רצונש בכרב

,המאתהו תוכיא תשירדב דמועה הרובעת רצומ וניאש הרובעת רצומ לש בכרב הנקתה    .1
;תורש ךסומ וניאש ךסומב העצבתה רומאכ הנקתה םא

יפל ,בכר ןרצי לש תוירוזא וא תוימלוע-ללכ תוארוה יפ לע אלש השענש בכרל תורש    .2
;תורש ךסומ וניאש ךסומ ידי לע קנעוה רומאכ תורש םא ,ןיינעה

רשאב ,ןיינעה יפל ,בכר ןרצי לש תוירוזא וא תוימלוע-ללכ תוארוהב הדימע-יא    .3
;םדעומ וא םמויק ,בכרב םייתפוקת םילופיטל

תוארוה טעמל - "בכר ןרצי לש תוירוזא וא תוימלוע-ללכ תוארוה" הז ףיעס ןיינעל
תא תוללושה וא ,בכרב המאתהו תוכיא תשירדב דמועה הרובעת רצומ לש הנקתה תורסואה
םייתפוקת םילופיט עוציב תובייחמה וא ,רומאכ הרובעת רצומ תנקתה בקע בכרל תוירחאה
;םיוסמ קסוע וא ךסומ לצא בכרל תורש תלבק וא

לטנ ןיינעל םיאנת עבקי אל ,ליעל (ג) הקספב רומאכ העיבק בכר ןאובי עבק    .ד
הקספב רומאכ םגפ לש ותורצוויה תוביסל רשאב בכר לעב ןיבל וניב תקולחמ ירקמב החכוהה
.בכרל תוירחאה לש הפקותל רשאבו (ג)

תפוקת ךלהמב לביק רשא בכר לעב יכ בכרל תוירחא בתכב עובקל בכר ןאובי יאשר    .ה
,ותשקבל  בכרה ןאוביל גיצהל בייח ,תורש ךסומ וניאש ךסומב בכרל תורש תוירחאה
םיפיעסל םאתהב תוכורע תוינובשח ,בכרל תוירחאה לש הפקותל רשאב תקולחמ ררועתהב
,(םהב רחסהו הרובעת ירצומ רוציי) םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצל (ב)16-ו (א)16
בתכב טרפי בכרה ןאובי ;בכרל תורשה ןיגב רומאכ ךסומ ול ןתנ רשא ,1983-ג"משתה
םיפיעס תושירד הנמייקתתש תנמ לע תינובשחב לולכל שי םתוא םיטרפה תא בכרל תוירחאה
.רומאה וצל (ב)16-ו (א)16

עדימ תרבעה רוסיא :'ד קרפ

:הלאמ דחא וניינעש עדימ ול רוסמל תורשה ךסומל םורגי אלו בכר ןאובי שקבי אל    .7

;ןותנ ןמז קרפב שומיש תורש ךסומ השע הב הרובעת ירצומ תומכ    .א

,בכרה ןאובי וניאש רוקממ תורש ךסומ שכר ותוא הרובעת רצומ וניינעש והשלכ טרפ    .ב
.בכרל תוירחאל רשקב ,בכר ןאובי דגנכ תועיבת רוריב ךרוצל שרדנ עדימה רשאכ טעמל

עדימ תורש ךסוממ לבקלו שקבל בכר ןאובי יאשר ,ליעל 7 ףיעסב רומאה ףא לע    .8
:הלאמ דחא לכ וניינעש

עדימ טעמל ,ודי לע גצוימה םגדמ םיוסמ בכרל תורש ךסומ קינעהש בכרל תורש    .א
ךסומ שכר םהמ םיקפסה יטרפ רסמנש עדימב אהי אלש דבלבו ,בכרל תורשה ריחמ וניינעש
;הרובעת ירצומ תורשה

אהי אלש דבלבו ,תורש ךסומ ידיב םייוצמה הרובעת ירצומ לש תללוכ יאלמ תומכ    .ב
;הרובעתה ירצומ תא תורשה ךסומ שכר םהמ םיקפסה תא תוהזל ידכ רסמנש עדימב

.בכרה ןאובימ תורישי תורש ךסומ ידי לע ושכרנש הרובעת ירצומ    .ג

שקבל בכר ןאובי יאשר אהי ,ףקותל הז וצ סנכיה תעמ םישדוח השיש ףולחמ לחה    .9
ידי לע ושכרנש הרובעת ירצומ גוס רבדב עדימ ,םישדוח השולשל תחא ,תורש ךסוממ לבקלו
הרובעת ירצומ לש ןרציה םשו יגולטקה םרפסמ ,ופלחש םישדוחה תשולש ךלהמב תורשה ךסומ
ךסומ שכר םהמ םיקפסה תא תוהזל ידכ רסמנש וא שקבתהש עדימב אהי אלש דבלבו ,רומאכ
.םריחמ תא וא רומאכ שכרש הרובעתה ירצומ תומכ תא ,הרובעתה ירצומ תא תורשה

תורשה יכסומ לש רוחמתה תוינידמ :'ה קרפ

קנעומה בכרל תורשה רוחמתל רשאב הלבגמ לכ תורש ךסומ לע בכר ןאובי ליטי אל    .10
,הז וצל (ב)1 ףיעסב רומאכ ןכרצל תוירחאה תרגסמב קנעומה בכרל תורש טעמל ,ודי לע
ידכ ךכב ןיא ;םייקסעה םילבגהה קוח יפל ינמז רתיה וא רושיא ,רוטפ הל קנעוה םא תלוז
.ןיד יפ-לע תלטומה רומאכ הלבגמ לכ ףקותמ עורגל

ךסומל האשרה ןתמ :'ו קרפ

הדימ תומא בכר ןאובי עבקי ,ףקותל הז וצ סנכיה תעמ םימי השימחו םיעברא םותב    .11
םעטמ תורש ךסומל ךופהל ,ךכב הצרי םא ,לכוי םהב דמועה ךסומ יכ עידויו ,םיאנתו
;םירורב ויהיו ךסומל האשרהה ןתמל םייטנוולר ויהי םיאנתהו הדימה תומא ;בכרה ןאובי
,ותוזח ,ךסומה לש ילכלכה ונסוח םניינעש םיאנת עובקל בכר ןאובי יאשר הז ללכב
בכר ןאובי ליחי םירומאה םיאנתהו הדימה תומא תא ;הניקת תושירדב ותדימעו ובוצימ
עובקל בכר ןאובי יאשר ךא ,ומעטמ תורש ךסומל ךופהל שקבמה ךסומ לכ לע ינויווש ןפואב
םילדבהמ בייחתמ םיאנתב ינושהש לככ ,תונוש םיאנת תוצובק שולש רשאמ רתוי אל
.והשלכ ךסומ ןומימל תובוח בכר ןאובי לע ליטהל ידכ ליעל רומאב ןיא ;םייביטקייבוא

ודמעי ןכו הנוממה ידיל ורבעוי ,םהב יוניש לכ ןכו ,םיאנתהו הדימה תומא    .12
.בכרה ןאובי לש ישארה םיקסעה םוקמב שרוד לכ ןויעל

תורש ךסומכ שמשי יכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תורש ךסומ בכר ןאובי בייחי אל    .13
ןאובי ידי לע אבוימה בכרל תורש יכ תורש ךסומ בייחל בכר ןאובי יאשר םלוא ;דבלב ולש
חטש .תיזיפ הציצח ךות ,דרפנב הצקומה חטשב ןתניי רחא גתוממ בכרל תורש וא רחא בכר
ףיעסב רומאב ןיא ;תורשה ךסומ תריחב יפל ,ול הצוחמ וא תורשה ךסומ ךותב היהי רומאכ
דומעי יכ ומעטמ לעופה תורש ךסומ לכמ שורדל בכר ןאובי לש ותוכזמ עורגל ידכ הז
.הז וצל ףיעסל םאתהב ועבקנש םיאנתהו הדימה תומאב

ךסומ הנמי אל יכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תורש ךסומ יפלכ בכר ןאובי בייחתי אל    .14
וזש תמייק תובייחתהל ףקות אהי אלו ,םיוסמ רוזאב וא ללכב ,ומעטמ תורש ךסומכ רחא
.םייקסעה םילבגהה קוח יפל ינמז רתיה וא רושיא ,רוטפ הל קנעוה םא תלוז ,הנכות

הז וצ תוארוה םויק תחטבה :'ז קרפ

תנמ לע םישורדה םיריבסה םיעצמאה לכב וטקני ,וב הרשמ אשונ לכו בכר ןאובי    .15
םילבגהה קוח תוארוה תאו הז וצ תוארוה ומייקי בכרה ןאובי לש ויחולשו וידבוע ללכש
.םייקסעה

:ליעל 15 ףיעסב רומאה תויללכמ עורגל ילבמ    .16

לולכי ,בכרה ןאובי אביימ ותוא בכר רוכמל רחאל ריתמה םכסהב בכר ןאובי רשקתה    .א
לע תולטומה תובוחה ןתוא תא םייקל רכומה תא תובייחמה תוארוה םכסה ותואב בכרה ןאובי
;הרישי הריכמ ועצבב ,בכרה ןאובי

תרשאמה תטרופמ העדוה הנוממה לא בכר ןאובי לש יללכה ולהנמ ריבעי הנש ידימ    .ב
אדוול תנמ לע בכרה ןאובי ידי לע וטקננ רשא םיעצמאה תא תראתמהו ,הז וצ תוארוה םויק
האשרהה ימכסה יחסונ תא הנוממה ידיל בכר ןאובי ריבעי ןכ .הלא תוארוה לש ןמויק
.םהל דצ אוהש בכרל תוירחאה יבתכו

תויללכ תוארוה :'ח קרפ

רומאכ םכסומ וצ לש ףקות ול ןתינש םוימ םימי 120 םותב ופקותל סנכי הז וצ    .17
יכ חיטבהל תנמ לע בכר ןאובי לעפי רבעמה תפוקתב .םייקסעה םילבגהה קוחל ב50 ףיעסב
בכר ןאובי לעפי הז ללכב ;וצה תוארוה לכ ומיוקי ףקותל הז וצ לש ותסינכ דעומל דע
.הז וצ תוארוה םע דחא הנקב םילוע םניא םהש לככ רושק אוה םהב האשרה ימכסה ןוקיתל

יפ לע ותובח רבדב בכר ןאובי דצמ האדוה םושמ ךכב אהיש אלב השענ הז וצ    .18
הפוקתל עגונב ,הז קוח תוארוה לש ודיצמ הרפה רבדב וא םייקסעה םילבגהה קוח תוארוה
.םייקסעה םילבגהה קוחל ב50 ףיעס יפ לע וצה תניתנ דעומל המדקש

קוחל ב50 ףיעס תוארוה ולוחי וצה תוארוה יוניש לע .םינש שמח הז וצ לש ופקות    .19
.םייקסעה םילבגהה

 


2927/245721

פסיקת בית הדין הנותנת תוקף לצו :
ה"ע 28/01-צו מוסכם בעניין יבואני הרכב, בית הדין להגבלים עסקיים בירושלים, 22/12/2002