חוק חוזה קבלנות, תשל"ד – 1974

 

1.                  חוזה קבלנות הוא חוזה לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובדו של המזמין.

 

2.                  הקבלן חייב לעשות את המלאכה או לתת את השירות והמזמין חייב לשלם את השכר. הכל לפי המוסכם בין הצדדים.

 

3.                  (א) לא היו המלאכה או השירות בהתאם למוסכם (להלן – פגם) על המזמין להודיע לקבלן על הפגם זמן סביר לאחר שגילה אותו או שהיה עליו לגלותו, ואם הפגם ניתן לתיקון – לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקנו.

(ב) אין המזמין זכאי להסתמך על הפגם – (1) אם לא קיים את המוטל עליו לפי סעיף קטן (א) זולת

אם ידע הקבלן עם הפגם (2) אם בא הפגם מסיבה שהמזמין אחראי לה.

 

4.                  (א) לא תיקן הקבלן את הפגם תוך זמן סביר לאחר שהמזמין עשה כאמור בסעיף 5(א), רשאי המזמין – (1) לתקן את הפגם ולדרוש מהקבלן החזרת הוצאותיו הסבירות; (2) לנכות מן השכר, כל עוד לא תוקן הפגם, את הסכום שבו פחת שווי המלאכה או השירות עקב הפגם לעומת השכר לפי המוסכם.

(ב) פגם שתיקונו דחוף עד שאין לדרוש מן המזמין שימתין לתיקונו בידי הקבלן, רשאי המזמין לתקנו כאמור בסעיף קטן (א) (1) גם בלי שעשה כאמור בסעיף 3 (א).

(ג) לא ניתן הפגם לתיקון, זכאי המזמין לניכוי מן השכר כאמור בסעיף קטן (א) (2).

 

5.                  לקבלן תהא זכות עכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עסקת הקבלנות.

 

6.                  (א) נעשו המלאכה או השירות בנכס בידי הקבלן, חייב המזמין לקבלו במועד שהוסכם עליו, ובאין הסכם – תוך זמן סביר לאחר שהקבלן הודיע לו שגמר את המלאכה או השירות.

(ב) אבד או ניזק הנכס בעודו בידי הקבלן – (1) אחראי הקבלן, לענין חוק השומרים, תשכ"ז–1967, כשמור שכר שמירת הנכס אינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו;

(2) פטור המזמין מתשלום השכר, זולת אם אבד או ניזק הנכס לאחר שהמזמין היה חייב לקבלו ומסיבה שהקבלן אינו אחראי לה.

 

7.                  אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתרופה אחרת בשל הפרת חוזה.

 

8.                  (א) הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון, ובאין כוונה אחרת מתמעת מן ההסכם בין הצדדים.

(ב) על חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו והקבלן קיבל עליו את עיקר החמרים הדרושים לכך, יחולו הוראות חוק המכר, תשכ"ח–1968.

 

9.                  בעניינים שחוק זה דן בהם לא יחול הספר השני של המג'לה.

 

10.             בעניינים שחוק זה דן בהם לא יחול סימן  46 לדבר המלך במועצתו לארץ ישראל 1922-1947.

 

11.             תחילתו של חוק זה ביום א' בחשון תשל"ח (17 באוקטובר 1974); על חוזה קבלנות שנעשה לפני תחילתו יוסיף לחול הדין הקודם.

       

          ______________                            ______________                                   _____________

                     יצחק רבין                                            חיים י' צדוק                                                    אפרים קציר

                 ראש הממשלה                                       שר המשפטים                                               נשיא המדינה