איגוד המוסכים בישראל

הצטרפות כחבר לאיגוד המוסכים

אני הח”מ, מבקש להצטרף כחבר מן המניין לאיגוד המוסכים בישראל. אני מתחייב בזה למלא את הנחיות תקנון האיגוד, הוראות והחלטות מוסדות האיגוד, לקיים סולידריות מקצועית ולא לפעול בשום צורה הנוגדת את האינטרסים המקצועיים של הענף.