איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 449

גיליון מספר 449עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 14 ליולי 2016
רפורמת הרכב – תחרות ומקצועיות
עקבו אחרינובקרו באתר האיגודכתבו לנוערוץ הרכבעקבו אחרינו
     

ביום שלישי ה 28.6.2016 בשעות הערב המוקדמות עלה חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע”ו – 2016 למליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית והתקבל ברוב מוחלט וללא מתנגדים. ביום זה נפל דבר וענף הרכב כולו – יצרני רכב, יבואני רכב, סוחרי רכב (ובתוכם חברות הליסינג/השכרה וחברות הביטוח) , יצרני חלקי חילוף, סוחרי חלקי חילוף, מוסכים, שמאים ומנהלים מקצועיים הופכים להיות עסקים ומקצועות המוגבלים בחוק ראשי ולא תחת צווי פיקוח כבעבר.

כלל העסקים והמקצועות כאמור, הינם תחת אחריות משרד התחבורה ושר התחבורה קיבל למעשה, לאחר תקופה ממושכת של וועדות בדיקה ודיונים בכנסת, סמכות מלאה לפיקוח ולאכיפה בכלל כללי ההתנהגות בענף הרכב – סטנדרטים, רישוי, מקצועיות, צרכנות, תחרותיות.

למי שהתרגל במשך עשרות שנים לעסוק תחת הצווים ותחת נחיתות סמכויות משרד התחבורה לעומת סמכויות רגולטורים אחרים במשק, יהיה קשה להבין את גודל המהפכה שעשינו (כלל אלה שעמלו על ניסוח החוק ועל גיבושו) למען העוסקים בענף ולמען צרכני הענף.

לאחר שהרגולטורים הכלליים הוכיחו לנו במשך שני עשורים רצופים כי אין להם כל עניין לאכוף עניינים והתנהגויות כדלקמן:  פגיעה בתחרות, חיסול הביקוש לתעסוקה בענף, ערך מניה מול סכנות בטיחותיות, עיוותי מיסוי ועוד – עברו כלל הסמכויות של אלה (הממונה על ההגבלים, המפקח על הביטוח וכד’) בכל הקשור לענף הרכב – לשר התחבורה ולצוות משרדו.

לאחר שחוק זה ותקנותיו ייכנסו לתוקף, משרד התחבורה יטפל ויאכוף את סמכותו במקרים של התנהגות הפוגעת בתחרות, השפעה על שמאים ומנהלים מקצועיים, אי גילוי נאות בסחר ברכב משומש וכדומה.

מרגע שתקנות החוק ייכנסו לתוקף  – כלל הפרקטיקות שהיו נהוגות עד היום באין מפריע על ידי נציגי העסקים הגדולים, ששולטים נכון להיום, בענפי הסחר והתיקון – אסורות !!!!

שר התחבורה, ישראל כץ, התראיין לאחרונה בערוץ הכנסת בכדי להסביר את מהות החוק ולספר על הלחצים שעבר בתהליך החקיקה ובמענה לאחת השאלות ששאל אותו המראיין, צבי זרחיה, הוא אתגר את מי שהיה רגיל לעסוק בחסמים ובמניעת תחרות  – “נסו אותי”.

דוגמא ליעילות האכיפה בחוק זה, הוא פרק יב’ המאפשר למפקחי משרד התחבורה לבצע אכיפה מנהלית מהירה וכואבת לאותם עניינים מהם סבלו עוסקים רבים בענף והצרכנים בהתאמה במשך שנים רבות,  מפורט להלן :

פרק יב’ : עונשין

אלה דינם קנס כאמור בסעיף 61 א 2 לחוק העונשין:

בעל רישיון שהעביר את רישיונו לאחר, בניגוד להוראות סעיף 12 ; בעל רישיון למתן שירות רכב שסירב לתת שירות, בניגוד להוראות סעיף 17 ; בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שלא נתן שירותי תחזוקה לרכב שהוא מייצר או שלא מכר מוצרי תעבורה לרכב כאמור בהתאם להוראות לפי סעיף 27 ; יבואן ישיר שלא נתן שירותי תחזוקה לרכב מתוצר שהוא מייבא, בניגוד להוראות לפי סעיף 47 א ;  יבואן עקיף שלא נתן שירותי תחזוקה לרכב שהוא מייבא, בניגוד להוראות לפי סעיף 47 ב; יבואן ישיר ויבואן עקיף שלא סיפקו מוצרי תעבורה בתוך התקופה הקבועה בסעיף 48 ובניגוד להוראות סעיף 48 ; מתווך בייבוא אישי שהיה צד להסכם לרכישת רכב, בניגוד להוראות סעיף 73 ; בעל רישיון להפעלת מוסך שהציע ללקוח סוג אחד בלבד של מוצר תעבורה, בניגוד להוראות סעיף131 א;  מנהל מקצועי של מוסך שלא פיקח על עמידת עובדי המוסך העוסקים בטיפול בכלי הרכב במוסך בהוראות המנויות בסעיף 140 , בניגוד להוראות אותו סעיף;  מי שעשה מעשה או מחדל שיש בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של שמאי רכב לעניין עריכת שומת רכב, בניגוד להוראות לפי סעיף 159 .

אלה דינם מאסר שנה וחצי או קנס כאמור בסעיף 61 א (4)  לחוק העונשין:

מי שנתן שירות רכב בלא רישיון או שלא בהתאם לתנאי רישיון, בניגוד להוראות סעיף 3 א; מי שעסק במקצוע בענף הרכב בלא רישיון או שלא בהתאם לתנאי רישיון, בניגוד להוראות סעיף 4 א; יבואן מסחרי שהכתיב למוסך או הנחה אותו בדבר זהות הגורם שממנו המוסך ירכוש מוצרי תעבורה, בניגוד להוראות סעיף 54 א; יבואן מסחרי שהתערב או סיכל ייבוא רכב בידי יבואן מסחרי אחר או פעל לסיכול קבלת רישיון יבואן מסחרי בידי אדם אחר, בניגוד להוראות סעיף 54 ב; יבואן מסחרי שהתנה את התקשרותו עם מוסך כדי שישמש מוסך שירות של יבואן, הכתיב למוסך שירות, הנחה אותו, דרש ממנו דיווח או עשה שימוש במאגרי נתונים שיש לו גישה אליהם בעניינים כאמור בסעיף 59 א, בניגוד להוראות אותו סעיף; מי שמכר או שיווק רכב שיובא על ידי יבואן מסחרי וטרם ניתן לגביו לראשונה רישיון רכב, והוא אינו משווק רכב, בניגוד להוראות סעיף 77 ; בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שסחר במוצר תעבורה שיובא בניגוד להוראות לפי סעיף 118 ; בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שסחר במוצר תעבורה שלא סומן בהתאם להוראות לפי סעיף 121 א.

לכל איש (ולכל עסק) יש שם (ומוניטין) ?

האמנם? לא בכל הקשור לצורכי הרווחים של חברות הביטוח ולא אצל נציגי המפקח על הביטוח במשרד האוצר…

 

אלה , כך נראה, מעדיפים  בני אדם נטולי מוניטין ושמות כספקי שירות, שכל הנדרש מהם הוא אחזקה ברישיונות מקצועיים ברי תוקף. עם רישיונות אלה הכפופים לשליטת חברות הביטוח, ניתן ל”הוזיל עלויות לציבור”  (שהפירוש האמת של צירוף המילים הנ”ל הוא – “רווחי חברות הביטוח באמצעות רגולטור בית שעתידו הכלכלי מובטח אצלם”)…  ובמילים אחרות – רשימות .

השמות האקראיים הכלולים ברשימות חברות הביטוח (בכינויים הידוע – “שמאי חוץ” ו”מוסכי הסדר”) מתוגמלים באמצעות שכר גלובאלי קבוע המאפשר לחברות הביטוח הנתבעות על ידי המבוטחים למלא את “חובתם” לפי חוק חוזה הביטוח לבצע כיסוי המבוסס על עקרונות ורישוי “מקצועי וחוקי” כאוות נפשם (הנתבע והשופט – חד הם) ולכאורה, על בסיס “סטנדרטים מקצועיים” וזאת למרות שאין בידם רישיונות ואישורים לבצע החלטות מקצועיות ובחירת חלקי חילוף לתיקון כלי רכב.

בנוסף לכך, רגולטור הבית (שיש בידיו, כפי שהעיד בכיר בחברת ביטוח – “תכניות מגירה” לעקוף את הנחיות חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב) מאפשר לחברות הביטוח למנוע מאלה שמעוניינים לשמר את שמם ולהתחרות בשוק, גישה ללקוחות ולמעשה – למנוע מהם להתפרנס מהכשרתם ומשנות העמל אותם השקיעו בכדי לרכוש את הרישוי המקצועי ואת המוניטין העסקי.

במהלך הדיונים על הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, נחשפנו להתנהלות שאינה הולמת את כללי ההתנהגות הנדרשת מעובדי המדינה ולהלן ציטוט מהתקשי”ר המחייב את כלל עובדי המדינה בישראל  :

“עובד המדינה הנקרא להופיע בפני ועדה של הכנסת, בכדי לייצג את משרדו בדיון בהצעת חוק או בכל נושא אחר הקשור להחלטות ומדיניות הממשלה, חייב לייצג את עמדת המשרד ואת החלטות ומדיניות הממשלה בנאמנות. אסור לו להציג עמדה שיש בה משום התנגדות או סטייה מהותית מהצעת החוק המקורית שאושרה על-ידי הממשלה או מהחלטות ומדיניות הממשלה.

כאמור, “תכנית מגירה” אינה עולה בקנה אחד עם המתחייב מעובדי הממשלה השכירים שנראה לעיתים כי הם מתחילים לעבוד אצל המעסיק הבא עוד ממשרדי המעסיק הנוכחי וזאת בניגוד למתחייב בדיני המשמעת להם כפופים עובדי המדינה.

בנוסף, נציגי משרד האוצר, כפי שעולה מכללי התקשי”ר ומתקנון הכנסת, מחויבים לספק נתוני אמת מדויקים, ללא תעלולים סמנטיים המגלים טפח ומסתירים טפחיים, לנהוג בציות ובנאמנות על פי החלטת הממשלה והם מחויבים לקבל אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במידה והם מעוניינים להשפיע על שינוי מדיניות אותה קבעה הממשלה בדרכה לחוקק חוק ממשלתי.

כאמור, נהלים אלה לא נשמרו ולא כובדו על ידי נציגי המפקח על הביטוח והסתבר במהלך הדיונים כי הנתונים המספריים “נזילים” וכי יש לפקידים “תכניות מגירה” לסיכול מדיוניות שר התחבורה והחלטותיו (כזכור – עמדת השר הייתה חד משמעית ואף יצאה באופן רשמי – לבטל את הסדרי המוסכים ואת הסדר השמאים). עמדת שר התחבורה, שהינו הרגולטור האחראי על המוסכים ועל השמאים והשמאות לרכב, היא זו שקובעת והתקנון אינו מתיר לפקיד מדינה ממשרד ממשלתי אחר לנהוג באופן עצמאי וללא גיבוי מלא ושקוף לציבור מהיועץ המשפטי לממשלה.

התנהגות נציגי משרד האוצר שממשיכה את מדיניות ההתעלמות שלהם בשנתיים האחרונות מדרישותינו הכתובות להצגת נתונים על פי חוק חופש המידע חייבת להידון במוסדות נציבות שירות המדינה באופן שקוף וגלוי תוך הצגת נתוני הבדיקה והטיפול ההולם והראוי למניעת הישנות מקרים מעין אלה. אנו, כמובן נדווח על “התפתחות” או “הרדמת” הבדיקה בכדי לוודא שעובדים אלה ראויים לספק לנו, אזרחי המדינה – שירות ונאמנות ללא משוא פנים ובאופן הנטול ניגודי עניינים.

טכנומוטר 2016

תערוכת טכנומוטור הסתיימה ביום ד’ השבוע והשנה הוצגו החידושים בציוד ובכלי העזר למוסכים, במשך שלושה ימים רצופים. הפעם התערוכה נערכה בביתן אחד ומרוכז. זו פעם ראשונה שאיגוד המוסכים הינו חלק ממארגני התערוכה עצמה ועל כן העדפנו השנה לנהל תערוכה מצומצמת אך מייצגת ועל בסיסה להפיק לקחים לשנים הבאות. פיילוט זה היה מאד מוצלח מבחינתנו ובפעם הבאה אנו נערך ביחד עם כלל גורמי השוק להקים ולנהל תערוכה גדולה יותר ובאופן שיעניין ציבורים שונים ומגוונים – מוסכים, שמאים, קציני בטיחות, הובלה ותחבורה, דו-גלגלי, צמ”ה , ספורט מוטורי ועוד.

ניהול תערוכה בסדר גודל רציני, דורש צוות ניהול לוגיסטי גדול והכנה הפרושה לאורך שנה, טרם ביצוע ואנו נעשה זאת מתוך הפקת הלקחים ובניית המודל לשנים הבאות.

אנו חייבים לציין לטובה ובתודה גדולה את הספקים והמציגים שהסכימו לתמוך בענף ולהשתתף בתערוכה באופן מכובד ומושקע:

 א.שריזלי מתחום מרכב הרכב (פח וצבע), חברת לדיקו – נציגי חברת בוש בישראל, חברת פטרוטק המספקת חומרים וחלפים לכלל תחומי התיקון וסוגי הרכב, חברת מר”מ המספקת פיתרונות תוכנה מתקדמים, חברת פלד המספקת כלי עבודה וביגוד למוסכים, יבואני הרכב – חברת תעבורה, חברת לובינסקי וחברת כלמוביל, חברת גלגלים המספקת זירות מסחר בתחום השירות והחלפים, חברת גמא המספקת פתרונות מימון וסליקה, חברת מובילאיי המספקת טכנולוגיות ועזרי בטיחות בדרכים וושאר המציגים מכלל תחומי הסיוע למוסכים ולצרכני המוסכים שהשתתפו בארגון המופתי של התערוכה –  תודה ושאפו. היה כיף להסתובב ולהתארח בביתנים המושקעים והיפים שבניתם ולהידבר עם שלל הנציגים שהעמדתם לשירות המוסכים ובעלי המקצוע שהגיעו לתערוכה.

תודה מיוחדת לחברת קומליין בניהול שלומי מוסקוביץ’ ובקידומו המיוחד של משה שדמי על השיווק ועל הארגון לכל אורך הדרך, ולחברת   THE STATIONבניהול אלי ואפי על הקמה והפקה של התערוכה היפה והמסודרת – טכנומוטור 2016.

תודה כמובן לכלל 4,500 המבקרים שטרחו והגיעו לכנסים השונים ולביתני המציגים.

כנס איגוד המוסכים – 5.7.2016

השנה, ערכנו את כנס האיגוד ביום השני של התערוכה והתארגנו לארח מאות נציגי מוסכים ואורחים מתחום מקצועות הרכב שנהנו מאירוח מכובד ומחיבוק כולל של נותני החסות לכנס (חברת גמא וחברת גלגלים) ומקבלת פנים שמחה ומאירה של כלל המציגים בתערוכה.

לאחר קבלת הפנים התחלנו את הכנס וארחנו את חה”כ איתן כבל שקידם והעביר ביחד עם חברי וועדת הכלכלה את חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. חה”כ כבל הציג למשתתפים את עיקרי השינוי הצפויים בשוק ואת תפיסת עולמו לגבי הזכויות והחובות של בעלי המקצועות בענף הרכב וזכה לתמיכה ולאהדת הקהל שהודה לו על תרומתו הרציפה לענף הרכב בכלל ולענף המוסכים בפרט לאורך העשור האחרון.

ח”כ איתן כבל הופיע בפני המוסכים כאורח הכבוד בשנת 2007 והבטיח לקדם את המאבק בפירטיות בענף וכן את קידום הענף ולאחר עשור של עשייה משותפת – עמד מר כבל בהבטחתו באופן מלא ומוחלט. אנו משבחים את מר כבל על עבודתו לקידום החקיקה שנעשתה בגלוי ובשקיפות, בסבלנות ובסובלנות תוך שמיעת כלל הצדדים והטיעונים ומתן משקל ושיקול דעת ובאופן המכבד את הדמוקרטיה ואת כלל כללי ההתנהגות אליהם ייחלנו בעשורים האחרונים.

במסגרת זו, הענקנו למר כבל מגן הוקרה ותודה על הסיוע לענף הרכב על כל גווניו – קידום החוק וקידום הבטיחות בדרכים.

אחריו עלה אורח הכבוד השני, סמנכ”ל משרד התחבורה, אבנר פלור שהוסמך על ידי השר כץ לפעול להסרת כלל חסמי התחרות הקיימים היום בשוק הרכב ושניהל את כלל הצוות המקצועי והמשפטי של הממשלה בעריכת החוק הנוכחי וביחד עם חה”כ כבל ובהיוועצות אתנו ועם כל הגורמים הפועלים בשוק – פעל להעביר במסגרת החוק לקבל את כלל הסמכויות בענף הרכב למשרד התחבורה ולנגוע ברוב המוחלט של החסמים המונעים תחרות בענף. אבנר פלור ניצל את הבמה בכנס המוסכים ופרס בפני המשתתפים את פעילות משרד התחבורה בשנים האחרונות ואת מהות החקיקה הנוכחית. במסגרת זו הענקנו לאבנר מגן הוקרה על נחישותו ופעילותו בעשור האחרון לקים תדמית העיסוק בענף הרכב, קידום התקינה, קידום התחרות וקידום השבת החינוך המקצועי והטכנולוגי  למשרד החינוך.

אבנר פלור פעל רבות בשנים האחרונות לקידום עניינים רבים בענף ודיוני החוק, עליו עמל שעות רבות במשך השנים האחרונות, מעגנים את פירות עשייתו בשנים האחרונות. אבנר ציין בפני הנוכחים את התרומה הרבה שהייתה לאיגוד המוסכים ולנציגיו, שעמדו לצדו בייעוץ ובהפעלת כלל המשימות ליישום קידום הענף ולשיפור המקצועיות של העוסקים בו.

כמו כן, הענקנו למר פלור את מגן ההוקרה שהכנו לשר ישראל כץ שלא יכול היה להגיע לכנס וברכנו את פועלו הנחוש לקידום התחרות והמקצועיות בענף.

אנו מודים לכלל פעילי האיגוד שטורחים ומגיעים לדיוני הכנסת ולדיונים הפנימיים באיגוד וכמובן לצוות הנפלא שלנו שהתגבש בשנים האחרונות ושבזכותו הגענו להישגים כה  משמעותיים המניחים את התשתית לדור הבא שיעסוק בענף הרכב בישראל :

תודה מיוחדת לענת שקד, המסייעת לנו בפרויקטים המיוחדים ועל ההנעה והתרומה להצלחת הערב הזה.

סניף חיפה והצפון – רחוב חלוצי התעשיה 47 חיפה

כמובטח, הסניף בחיפה שופץ לנוחות המוסכים והתלמידים ומעתה נוכל לערוך השתלמויות בשתי כיתות במקביל. אנו נערכים להגדיל את קיבולת ההכשרות המקצועיות באזור ואנו מקווים כי בשבועות הקרובים נוכל לבשר על פתיחת קורסי הכשרה רבים ומגוונים לציבור העוסקים בצפון.

את הסניף מנהל חזי ברק, לו ניסיון עתיר בענף המוסכים באזור הצפון וניתן לפנות אליו לקבלת כלל השירותים המוענקים באיגוד :

  1. אישורי תקינות.
  2. פניות הציבור – מחלוקות בין מוסך לצרכן, בין מוסך למוסך, בין מוסך לספק חלקים או שירות.
  3. סיוע משפטי (ייעוץ ראשוני ללא תשלום).
  4. ענייני המוסכים – רישוי עסקים, סילוק שפכים, ביטוחי המוסך (חובת בסיסיות למוסך, סוגיות ביטוח וכד’), מיסוי, חובות ספציפיות – חוק מניעת גנבות (רישום חלקי חילוף משומשים), גילוי נאות, חובת מתן אלטרנטיבות בהצעות מחיר, חוק הקבלנים ועוד.
  5. יחסי יבואן רכב – מרכז שירות.
  6. תקינה של חלקי חילוף.
  7. רשימת קורסים והכשרות מקצועיות.

לכל אלה חזי והצוות המתגבש יוכלו להפנות ולסייע על פי הצורך והעניין.

טלפון לתקשורת -04-8405001 

שבוע טוב

רונן

 

 

כתבות נבחרות השבוע:

תערוכת טכנומוטור 2016

ריקול לכ-40 אלף מכוניות מאזדה בישראל בשל תקלה בכרית האוויר

היפוך מגמה בשוק הרכב – הליסינג קטן

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<
 
לרשימת הקורסים המלאה של המכללה, הטכנולוגית לרכב, לחצו כאן

הרשמה
 
אתר השבוע
 מוסך בורדו

מוסך בורדו ממוקם באזור התעשייה הישן של ראשון לציון נוסד בשנת 2007 ע”י אהוד בן נון.

תחילה המוסך הוקם ברחוב משה בקר 32, מתחם קניות גדול במזרח העיר ולאחר 8 שנים של צמיחה ופיתוח המוסך הועבר למקום גדול ומרווח יותר, ברחוב מקביל הנקרא שלמה בן דוד 8.

צוות המוסך מתגאה במתן שירות אמין ומקצועי, מחירים הוגנים ואיכות עבודה שאין לה פשרה.

 
GreenP-iga4u 
 
IGA
תיאור: תיאור: image06

‘השבוע ברכב’ הינו עיתון דוא”ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-‘ערוץ הרכב’, מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-“אגוד המוסכים”) לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.

אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא”ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא”ל לפניות

נשף פורים 2020
להרשמה לחץ כאן