איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 461

גיליון מספר 461עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 22 לאוגוסט 2017
IGA-LOGO
ביקור שר הכלכלה, מר אלי כהן בישיבת מועצת איגוד המוסכים
בקרו באתר האיגודcolor-forwardtofriend-96ערוץ הרכבעקבו אחרינו
בקרו באתר האיגודכתבו לנוערוץ הרכבעקבו אחרינו
    

ביום ה’ ה 29.6.17 הצטרפנו לסיור שערך שר הכלכלה אלי כהן ביוזמת נשיא להב, עו”ד רועי כהן (ביחד עם ראשי הארגונים החברים בלהב), בעסקים קטנים בעיר ראשון לציון ובכללם במוסך דלתא הממוקם באזור התעשייה המזרחי של העיר. השר שמע על הקשיים שחווה מעסיק קטן בתחום המוסכים – רישוי עסקים, מילוי תקנות זיהום אוויר, שפכים, פינוי שמן שרוף ופינוי מסנני שמן, מצוקת בעלי מקצוע, חסמי תחרות ועוד.

השר היה קשוב ולאחר הסיור הכללי יצא השר לבית איגוד המוסכים בישראל לפגישה עם בעלי מוסכים פעילים שחלקם מרכיבים את מועצת האיגוד.

הנהלת האיגוד בירכה את השר על הביקור והשר הבטיח לנוכחים, לאחר שביצע סקירה על משרד הכלכלה ועל סדרי העדיפויות והמשימות שהציב לעצמו לעובדיו, כי בנושאים הקשורים למשרדו הוא יסייע ככל הניתן – ייעוץ עסקי, ליווי עסקי (באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים), הגבלים עסקיים ועוד.

לנו זו הייתה חוויה מרעננת לארח שר בישראל באווירה משוחררת ולקבל רוח גבית למשימות אותן אנו הצבנו לעצמנו בשנים האחרונות – פתיחת שווקי התיקון לתחרות (תאונות ביטוח, כלי רכב בתקופת אחריות היצרן, חלפים ועוד), הכשרות מקצועיות ובניית דור עתיד ועוד.

מימין לשמאל : עו”ד רועי כהן, כבוד השר אלי כהן, איתי בן חיים, רונן לוי, רן קיויתי.

מאז ביקור השר, נקבעו מספר ישיבות עבודה הקשורים לבעיות שהעלינו בפניו ונראה כי השר לוקח את תפקידו ומילתו בכל הרצינות הנדרשת. יישר כוח.

נדפקת מאחור – תתפלל שהרכב הפוגע אינו בבעלות “ליסינג/השכרה”

ביום ב’ ה 5.6.17 התכנסה וועדת הכלכלה בכדי לתקן את פקודת התעבורה ולכלול בתנאי הרישוי של חברות החבר/השכרה את הסעיף הבא : “כל רכב המושכר על ידו יהיה מבוטח בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש, על ידי מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, ; השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע 6 התשמ”א-1981 תנאים לעניין ביטוח כאמור, ובכלל זה רשאי הוא לקבוע תנאים לפי סוג העסקה וסוג הרכב המושכר;”

מימין לשמאל : לאה ורון מזכירת ועדת הכלכלה, חה”כ איתן כבל יו”ר ועדת הכלכלה, עו”ד איתי עצמון יועמ”ש ועדת הכלכלה.

בדברי ההסבר לתיקון הפקודה נכתב :

“… מוצע לחייב מבקש לבטח את כלי הרכב בביטוח צד ג’ באמצעות מבטח, לפי תנאים שיקבע השר בהסכמת שר האוצר. זאת בשונה מן המצב הקיים היום שבו אין מניעה כי חברות ההשכרה יהיו מבטחות עצמיות, ובכך הן משוחררות מהרגולציה של ענף הביטוח ומפיקוחו של המפקח על שוק ההון, באופן העלול לפגוע הן בשוכרי הרכב והן בצדדים שלישיים. מריבוי התלונות המתקבלות במשרד ובאגף שוק ההון במשרד האוצר, עולה כי אין מדובר בחשש בעלמא.” (ההדגשה שלנו).

איגוד המוסכים שלח עמדה כתובה לוועדה בזו הלשון :

“איגוד המוסכים בישראל תומך באישור סעיף 14 כד (2) בהצעת החוק, הקובע כי כתנאי לעיסוק בהשכרת רכב – חברות ההשכרה והליסינג יחויבו בביטוח אחריות צד ג’ בגין נזקי רכוש על ידי חברת ביטוח מוכרת. כך, בעלי רכבים שניזוקו בתאונות שנגרמו באשמת נהגי הרכבים המושכרים – יתנהלו מול חברת ביטוח ולא מול חברת ההשכרה.

כיום החוק מאפשר לחברת הליסינג ו/ או ההשכרה לתפקד כ”מבטח עצמי”, ולנהל את הסיכונים עבור עצמן לבד, ללא פיקוח וללא ההגבלות והחובות הצרכניות החלות על חברות הביטוח. כתוצאה מכך, כאשר כלי הרכב של חברות אלו אשמים בתאונות דרכים, החברות מתנהלות בכל הכוח והעוצמה מתוקף היותן גוף גדול וחזק נגד הנפגע התובע ואינן משלמות בזמן או בכלל על תיקוני צד ג’, תוך שהן נוקטות בסחבת (של שנים) ואף מתנערות מהחבות לשלם בגין הנזק שנגרם .

נוכח שכיחות המקרים של תביעות צ”ג כנגד חברות ההשכרה והליסינג, בתי המשפט פסקו פעמים רבות כי יש להחיל חובות החלות על חברות ביטוח גם על חברות ליסינג והשכרה. עם זאת, מדובר בפסיקה של ערכאות נמוכות לרוב (תביעות קטנות ושלום) וחברות הליסינג וההשכרה – המשיכו בשלהן.

יועמ”ש איגוד המוסכים, עו”ד אינגריד הר-אבן מסבירה את עמדת האיגוד בישיבת ועדת הכלכלה.

בשנת 2008 נוכח ריבוי המקרים, התלונות והמלצות בתי המשפט, פרסם המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, נוהל שמטרתו היה להכפיף את החברות לפיקוח ודרישות הדומות לחברות הביטוח, אולם למרות הנוהל במהלך כל התקופה האמורה, לא חל כל שינוי בהתנהלות חברות ההשכרה והליסינג והנוהל אף סבל מהיעדר אכיפה.

החלת חובת הביטוח תשווה את מצב הנפגע מרכב השכרה לנפגע מרכב אחר והנפגע יהיה זכאי למכלול החובות וההגבלות הקבועות בחוק ובחוזרי המפקח על הביטוח, כמו למשל: החיוב לשלם סכום שאינו שנוי במחלוקת תוך 30 יום, ההגבלות החלות על נוסח כתבי הסילוק, החובה לנמק את הדחייה, זכאות הניזוק לקבל פיצוי ללא קשר למהות היחסים בין חברת ההשכרה לשוכר ולנהגים מטעמו.

ההשלכות על המוסכים: כתוצאה מהמצב הקיים כיום, מוסכים רבים שמתקנים את הנזק שנגרם לצד ג’, מוצאים עצמם בפני שוקת שבורה בעת שמנסים לגבות את התשלום עבור עבודתם ולעיתים אף נאלצים לספוג את ההפסד בגין התיקון.

המוסכים בישראל הינם רובם ככולם עסקים קטנים או בינוניים המאוגדים באיגוד המוסכים בישראל, אשר הינו הארגון היציג של המוסכים (החוקיים) בישראל וככאלו, הנטל עליהם כבד ובנוסף להוצאות הגבוהות המוטלות על עסק קטן, הם נאלצים גם לספוג את הוצאות תיקון הרכבים שנפגעו בתאונה עם רכבי השכרה וליסינג וגם לא מתוגמלים בגין עבודתם בזמן סביר ו/או בכלל .

הסדרי המוסכים ורשימת שמאי הרכב

ביוזמת איגוד השמאים, ערכנו ביחד איתם כנס לשמאים ולבעלי מוסכים אותו הנחה נשיא להב, עו”ד רועי כהן. הכנס נועד לעורר את חברי וועדת הכלכלה ואת שר התחבורה לסיים את שהובטח על ידם ונחתם על ידם ביוני 2016 – ביטול רשימות המוסכים ורשימות שמאי הרכב.

מבחינתנו, מדובר על הפסקת ניתוב המבוטחים למוסכי ההסדר ומתן אפשרות לכלל המוסכים העוסקים בתיקון תאונות להתחרות ולקבל כלי רכב לתיקון.

עיקר הדרישות שלנו : ביטול הבידול בהשתתפות העצמית בבחירת מוסך ולמעשה חופש בחירה מוחלט של בעל הרכב במוסך, בחירת שמאי רכב באופן שיבטיח אובייקטיביות ומקצועיות של השמאי.

בתמורה לחופש התחרות וביטול החסמים והשליטה של חברות הביטוח בשוק, הסכמנו לפיקוח על מחירי החלפים העיקריים המתוקנים/מוחלפים בעקבות נזקי תאונות : מכסה מנוע ומטען, פגושים, דלתות, מנוע וגיר, כריות אוויר, מערכות היגוי.

מימין לשמאל: אריה אשד מנכ”ל איגוד המוסכים, חזי ברק מנהל סניף חיפה של איגוד המוסכים, חה”כ איתן כבל, חה”כ דוד ביטן, חה”כ עיסאווי פריג’, רונן לוי יו”ר איגוד המוסכים, עו”ד רועי כהן נשיא להב, ישראל כץ שר התחבורה והבטיחות בדרכים, יהודה יגן יו”ר ענף הרכב באיגוד השמאים, דרור חבקין יו”ר איגוד השמאים.

בכנס שאורגן למופת על ידי איגוד השמאים, נאמו והשתתפו בפנלים – שר התחבורה מר ישראל כץ, יו”ר ועדת הכלכלה חה”כ איתן כבל, יו”ר הקואליציה חה”כ דוד ביטן, חברי ועדת הכלכלה – חה”כ עיסאווי פריג’ וחה”כ עבד אל חכים חאג’ יחיא. כמו כן השתתפו מנכ”ל חברת ביטוח איילון לשעבר נגה רחמני ומאיר שביט שבעבר גם היה מפקח על הביטוח ומאוחר יותר – מנכ”ל איגוד חברות הביטוח.

בלטו בהעדרם כמובן – שר האוצר מר משה כחלון ונציגי רשות ההון הביטוח והחיסכון.

חברי הועדה והשר הבטיחו כי בחודשים הקרובים הם יקדמו ויסיימו להעביר את חקיקת המשנה שתבטל את הסדרי המוסכים במתכונתם הנוכחי ואת רשימות השמאים. נקווה…. !!!

סיום שנה ראשונה של שילוב תלמידי התיכון הטכנולוגי מקצועי במוסכים ובענף הרכב

הנה חלפה לה השנה הראשונה של פרויקט שילוב תלמידי התיכון המקצועי טכנולוגי בתעשייה/מוסכים וקובי אביטל הממונה על כלל פיתוח ההכשרות המקצועיות באיגוד ובענף כולו, מסכם את השנה ביחד עם בכירי משרד החינוך ועם נציגי עמותת תעשידע שביחד איתם, תלמידי כיתות י’ בכ-30 בתי ספר התנסו בתוכנות לימוד מיוחדות ובעבודה במרכזי השירות המוצלחים שלנו ברחבי הארץ.

הצוות של המכללה, בסיוע שלכם בעלי מרכזי השירות והמוסכים, מתארגן כבר לשנת הלימודים הבאה והפעם נצטרך יותר מרכזי שירות שיסכימו לארח את בני הנוער לתקופות ההתנסות מאחר ומעגל בתי הספר מתרחב וכן מאחר והשנה גם תלמידי כיתות י’ וגם תלמידי כיתות יא’ יתנסו בין היתר במרכזי השירות ברחבי הארץ.

 

כתבות נבחרות

הכניסה לבניין שבו נמצא משרד מלר”ז עד 2016. דניאל בר און
דרכים זולות לשווק את העסק שלך / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
ועדת הכלכלה: ענף קציני הבטיחות פרוץ וצריך לעבור טלטלה!דו”ח עומק על עמותת מלר”ז: חשש לחלוקת רווחים אסורה, פעילות מסחרית וניגודי ענייניםרגולציה, אשראי וביורוקרטיה: ההישרדות של העסקים הקטנים
>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<פרוייקט קול קורא

החל משנת הלימודים הקרובה תשע”ח, תלמידי מגמת הרכב בתיכונים ובמכללות ברחבי ישראל ישולבו ליום עבודה – אחת לשבוע במוסכים ומרכזי שירות ברחבי המדינה (מכונאות/דיאגנוסטיקה/חשמל/מיזוג), כחלק בלתי נפרד מהדרישות להכשרתם המקצועית. במסגרת זו הכוללת 20 מפגשים בכל שנה, בין החודשים אוקטובר – יוני, אנו מצפים שהתלמידים יוכלו להתנסות במטלות מקצועיות שנבנו לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך, בליווי ופיקוח מקצועי של מנחה ואיש הקשר מאיגוד המוסכים. בתכנית התנסות זו, התלמידים לומדים ומתנסים באופן חוויתי ומקצועי ולכן אינה כרוכה בכל תגמול/תשלום מצד המוסך לתלמידים בכל תנאי. עוד יצוין כי התלמידים מבוטחים במהלך תקופת ההתנסות ויחשבו כצד שלישי לפוליסה ויגיעו בלבוש והנעלה כנדרש.

כל מוסך שישתלב בתכנית זו, יקבל תעודת חונך מוסמך מטעם איגוד המוסכים!

אנו רואים בהתגייסותך זו, תרומה והזדמנות משמעותית לקחת חלק בעיצוב דמותו המקצועית של דור העתיד בענף הרכב במדינת ישראל.

דרכי יצירת קשר עם רכזת הפרויקט: קרן-אור רטמן

03-5453202 עד השעה 15:00 או באמצעות המייל – kerenor@iga.co.il

 
אתר השבוע
 מוסכי סער כברי
מוסכי סער כברי הנה אגודה שיתופית אשר מתמחה בתחום מכונאות כלים חקלאיים טרקטורים אפרונים וצמה קל.
החברה בבעלות שני קיבוצים קיבוץ סער וקיבוץ כברי אשר בגליל המערבי. נוסדה ב- 2008 .
התמחות החברה הוא במתן שירותי שדה עד בית הלקוח באמצעות ניידות שרות וכן שירותי מכונאות ומיכון בשטח המוסך.
כמו כן התמחות ספציפית בתחום מתקני קטיף דגם אפרון של מיכון והנדסה ואספקת כלים חקלאיים.
 
Ecar-Red-BannerYouTube-LogoFACEBOOK-LOGOGreenP-iga4u 

IGA
IGAתיאור: תיאור: image06
‘השבוע ברכב’ הינו עיתון דוא”ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-‘ערוץ הרכב’, מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-“אגוד המוסכים”) לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.

אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דוא”ל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא”ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא”ל לפניות

“התוכן המובא להלן הינו תוכן חיצוני ובאחריות אתר המקור אליו מפנה הקישור הרלוונטי”

אין איגוד המוסכים ו/או המכללה הטכנולוגית לרכב אחראיים לתוכן זה בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף בכל דרך שהיא.