איגוד המוסכים בישראל

קוד אתי

אתיקה מקצועית וכללי התנהגות ראויה לעוסקים במקצועות תיקון הרכב במוסכים ובמרכזי השירות בענף הרכב בישראל.


רישוי והסמכה

המוסך ועובדיו יתנו שירות כשיש בידם מומחיות, רישוי והסמכה מתאימים הן למפעל,  הן למנהל המקצועי ולעובדים והן לסוג השירות המקצועי הניתן.

ההתנהלות מול הלקוח

השירות יינתן באדיבות ובנועם הליכות, במידת האפשר, גם במקרה של מחלוקת עם הלקוח.
המוסך ינהג עם הלקוח,  הן לפני התיקון והן לאחריו, בשקיפות ובגילוי מלא, (ככל שאין בגילוי  משום סוד מסחרי ו/או שהגילוי נאסר ע”פ דין ו/או הסכם).
המוסך יזום מתן הסברים על העבודות שביצע ו/או שיש לבצע לדעתו,  ככל שהללו בתחום מומחיותו. המוסך יאפשר ללקוח  לבדוק את מעשיו ולתעדם.
מוסך ייתן ויכבד אחריות לעבודות שביצע ולחלפים שהתקין, ויידע את הלקוח בדבר היקף  האחריות לעבודות ולחלפים ומהם האירועים ו/או התנאים שוללי האחריות.

קבלת העבודה

מוסך רשאי לא לקבל לקוח לטיפולו במקרים בהם הדין מאפשר לו לנהוג כך בלבד (בכפוף ומבלי לגרוע מכל דין, הסכם ו/או התקשרות ו/או התחייבות, בפרט ביחס למוסכים אשר הינם מוסכי רשת יבואן).
מוסך לא ישלם עמלות ו/או טובות הנאה מכל סוג ומין לכל גורם שהוא, לרבות לסוכני  ביטוח ולרבות לבעלי עסקי גרר, כדי לקבל עבודה. אין בכך כדי לגרוע מזכותו של המוסך לתת הנחות על פי שיקול דעתו.

 

השירות המקצועי

המוסך יפעל על פי הכלל המנחה של טובת הצרכן בתחזוקת רכבו ובתיקון תאונות דרכים.
המוסך יפעל למקסום הבטיחות והאיכות בתחזוקת הרכב ובתיקוני תאונות.
המוסך יפעל ויתקן את הרכב על פי הסטנדרטים המקצועיים החדשניים.
המוסך יפעל לפי הוראות היצרן.
המוסך יחייב את לקוחותיו, תמורת העבודה שביצע, על פי שעתון היצרן, ככל שאין נימוק מקצועי ו/או מנהלי המצדיק סטייה משעתון זה.
המוסך יפעל בתיקוני תאונות לצורך השבה מלאה לקדמות של הרכב.
מוסך לא יפעל ביודעין להשחתת רכוש ו/או להמעטת ערך רכוש הלקוחות.
מוסך לא יתקן רכבים אשר אינם ראויים לתיקון.
מוסך לא יפעל ולא ישתף פעולה בהונאות ביטוח מכל סוג ומין.
מוסך לא ייתן שירות הדורש מיומנות או הכשרה מיוחדת, אלא אם כן הוא בעל אותה מיומנות או הכשרה.
אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות לביצוע עבודות באמצעות קבלני משנה.

 

שמירה על שיקול דעת, סמכות ואחריות מקצועיים

המנהל המקצועי במוסך יפעיל את שיקול דעתו לקביעת צרכי התחזוקה והתיקון של הרכב באופן עצמאי, בלתי תלוי, וללא השפעות זרות. המוסך לא יקבל תכתיבים מקצועיים מכל גורם שהוא.
שיקול הדעת יהיה בכל עת מקצועי בלבד ולא יושפע משיקולים זרים כגון זהות מזמין התיקון, דרישה להפחתת עלויות, דרישה להתקנת חלפים מסוימים ו/או ממקור מסוים.

 

היחס לעמית למקצוע

המוסך יכבד את זכותו של מוסך עמית להתפרנס בכבוד ולהתחרות בכבוד.